Obszary działania
Prawo cywilneOdszkodowaniaPrawo rodzinnePrawo pracy i ubezpieczeń społecznychPrawo karnePrawo handlowePrawo podatkowePrawo administracyjnePrawo zamówień publicznych
 • reprezentacja klientów w sporach sądowych oraz w postępowaniu przedsądowym;
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów: najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, darowizny, różnego rodzaju umów o dzieło, umów o roboty budowlane oraz szeroko pojętych umów nienazwanych;
 • doradztwo w sprawach związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym sprzedaży nieruchomości budowlanych z rynku wtórnego oraz deweloperskiego, lokali oraz gospodarstw rolnych;
 • doradztwo w przedmiocie zabezpieczenia klienta w związku z zawarciem umowy pożyczki, pomoc kredytobiorcom w negocjacjach z bankiem i uzyskaniu satysfakcjonującego rozwiązania;
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony i wykonywania prawa własności, użytkowania wieczystego, hipoteki, zastawu, służebności oraz zasiedzenia. Nasze usługi obejmują w tym zakresie również pomoc w badaniu stanu prawnego nieruchomości, jak i analizę prawną umów związanych z nabyciem nieruchomości;
 • świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego, w tym reprezentacja klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku, zachowek oraz doradztwo w sprawach dziedziczenia gospodarstw rolnych;
 • prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych oraz o ochronę praw autorskich;
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa spółdzielczego oraz ochrony własności lokali.
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń za szkody będące skutkiem wypadków komunikacyjnych, w tym z tytułu umów OC, AC oraz NW. Obok podstawowej kwestii jaką jest dochodzenie odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu, Kancelaria pomaga uzyskać świadczenie z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, holowania oraz utraty wartości pojazdu;
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby bliskiej;
 • prowadzenie postępowań dotyczących roszczeń pacjentów względem jednostek opieki zdrowotnej powstałych wskutek błędów medycznych lekarzy oraz  pozostałego personelu medycznego;
 • możliwość wsparcia - we wszystkich kategoriach spraw odszkodowawczych - specjalistów, rzeczoznawców, lekarzy, których wiedza i doświadczenie pozwala jak najpełniej zabezpieczyć interesy klienta;
 • świadczenie pomocy w kwestii dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umów pożyczki, sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, świadczenia usług i innych;
 • doradztwo w sprawach związanych z likwidacją szkód rolniczych;
 • reprezentacja w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych.
 • świadczenie pomocy prawnej w sprawach o rozwód, separację oraz unieważnienie małżeństwa;
 • reprezentacja w sprawach o alimenty oraz ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • prowadzenie spraw o pozbawienie, ograniczenie oraz zawieszenie władzy rodzicielskiej oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań mających na celu dobro małoletnich dzieci;
 • reprezentacja w sprawach o rozdzielność majątkową między małżonkami oraz sporządzanie i doradztwo w zawieraniu małżeńskich umów majątkowych;
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej wraz z opracowywaniem optymalnych wariantów, pozwalających na jak najlepsze zabezpieczenie interesów klienta;
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o ubezwłasnowolnienie w przypadku potrzeby ustanowienia opieki lub kurateli;
 • współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyką związaną z uzyskaniem świadczeń rodzinnych z terenu Unii Europejskiej.
 • reprezentacja pracowników, jak i pracodawców w sporach sądowych dotyczących: – odszkodowania z tytułu bezprawnego lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę, – zapłaty zaległego wynagrodzenia, – ustalenia istnienia stosunku pracy, – przywrócenia do pracy, – dyskryminacji i mobbingu, – związanych z wypadkiem przy pracy;
 • doradztwo zarówno w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Prawnicy z naszej kancelarii przygotowują projekty aktów prawnych z zakresu prawa pracy, w tym umowy o pracę, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, kontrakty menadżerskie;
 • pomoc z zakresu prawa oświatowego, w szczególności w regulacjach związanych z obowiązkiem stosowania Karty Nauczyciela. Kancelaria reprezentuje w sporach wynikających ze stosunku pracy i mianowania nauczycieli, czasu pracy i wymiaru pensum;
 • świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych w tym prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem odwołań od decyzji ZUS i KRUS.
 • reprezentacja klientów w sprawach karnych przed prokuraturą lub policją, jak i na etapie postępowania sądowego;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karno-skarbowego na etapie kontroli przed urzędem skarbowym, jak również  przed sądami w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
 • pomoc klientom w sprawach związanych z zarzutem popełnienia wykroczenia, ukaraniem mandatem karnym, w tym pomoc w odzyskaniu zatrzymanego prawo jazdy;
 • reprezentacja przedsiębiorców w sprawach karnych związanych z prowadzoną przez nich działalnością;
 • reprezentacja ofiar przestępstw występujących w procesie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, co przekłada się na szereg korzyści związanych z rekompensatą szkody lub możliwością dochodzenia zadośćuczynienia.
 • świadczenie usług prawnych związanych z bieżącą obsługą prawną oraz doradztwem podatkowym, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. W powyższy zakres wchodzi przede wszystkim opiniowanie i projektowanie umów celem zabezpieczenia interesów klienta, jak również reprezentacja przedsiębiorców w sporach z kontrahentami zarówno na etapie postępowań przedsądowych oraz w postępowaniach sądowych;
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego, w tym przygotowywanie aktów założycielskich bądź innych aktów korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. W ramach powyższych usług mieszczą się czynności związane z obsługą prawną zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń jak również przygotowanie niezbędnej dokumentacji prawnej związanej z obsługą podmiotów gospodarczych oraz prowadzenie postępowań związanych z rejestracją zmian oraz wpisem nowych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • doradztwo w procesach przekształcania oraz łączenia spółek prawa handlowego, jak również na etapie podejmowania decyzji co do przekształcenia oraz łączenia spółek. W powyższym zakresie Kancelaria współpracuje z biegłymi rewidentami, których pomoc jest konieczna do analizy podatkowej podmiotów, które mają zamiar zmienić formę prowadzenia działalności gospodarczej;
 • reprezentacja wierzycieli oraz dłużników w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym;
 • doradztwo z zakresu prawa bankowego, w tym obsługa prawna banków;
 • świadczenie usług prawnych w sektorze e-handlu (e-commerce), w tym tworzenie dla przedsiębiorców regulaminów sklepów internetowych.
 • doradztwo w zakresie prawa podatkowego oraz przedstawienia wariantów przeprowadzenia operacji gospodarczych;
 • dokonywanie analizy podatkowej krajowych i międzynarodowych transakcji handlowych zarówno w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, jak i podatku od czynności cywilnoprawnych;
 • doradztwo w tematyce podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego;
 • pomoc jednostkom sektora finansów publicznych zobowiązanym do stosowania ustawy o finansach publicznych i ustaw z nią powiązanych;
 • reprezentacja w sprawach podatkowych przed urzędami skarbowymi oraz urzędami kontroli skarbowej, jak również przed sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi w sprawach karno-skarbowych.
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, w tym pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, prawo ochrony środowiska oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o obywatelstwie polskim, w szczególności dotyczących uzyskania karty pobytu w RP, uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE, jak również poświadczenia obywatelstwa polskiego;
 • świadczenie  pomocy prawnej z zakresu szeroko rozumianego prawa weterynaryjnego, w tym obsługa prawna jednostek budżetowych takich jak inspektoraty weterynarii oraz doradztwo rolnikom w rozwiązaniu zawiłości prawnych z zakresu prawa weterynarii w ich bieżącej działalności.
 • świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Specjaliści z naszej kancelarii czuwają nad prawidłowym i rzetelnym przygotowaniem projektów dokumentacji oraz doradzają na etapie przygotowania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • reprezentacja podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed sądami powszechnymi w postępowaniach odwoławczych.