Rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie?

Decyzja, czy rozwód ma mieć miejsce z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie, stanowi jedną z najistotniejszych kwestii, z którą muszą zmierzyć się małżonkowie w trakcie postępowania rozwodowego.  Stanowisko w tej sprawie zaważy nie tylko o przebiegu postępowania, ale i wywrze istotne skutki w dalszym życiu rozwiedzionych małżonków.

Problematyka ta zostanie omówiona szczegółowo w osobnym artykule.

  1. Orzekanie przez sąd o winie rozkładu pożycia małżonków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd rozstrzyga w wyroku rozwodowym, czy, i który małżonek ponosi winę rozkładu pożycia.  Możliwe jest zatem, iż sąd w wyroku rozwodowym ustali, że winę za rozpad małżeństwa ponoszą obie strony, żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia, czy też uzna za winnego rozkładu pożycia jednego z małżonków. Takie rozstrzygnięcie znajdzie się w treści wyroku rozwodowego.

Sąd może jednak odstąpić od orzekania o winie w przypadku zgodnego żądania małżonków. Odstąpienie od rozstrzygnięcia w zakresie winy wywołuje takie skutki, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy rozpadu ich związku. Kwestia ta ma praktyczne znaczenie m.in. dla ewentualnego ubiegania się o alimenty przez jednego z małżonków. Powyższe wymaga zatem dogłębnego przemyślenia już na etapie formułowania pozwu.

  1. Ciężar dowodu

W przypadku, żądania orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka, należy swoje twierdzenia udowodnić. Konieczne jest zatem podparcie swojego stanowiska odpowiednimi dowodami, które pozwolą wykazać winę współmałżonka. Trzeba pamiętać, iż ograniczenie się do dowodu z przesłuchania stron nie jest wystarczające. Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie należy zdawać sobie sprawę, iż przeprowadzenie postępowania dowodowego znacznie wydłuży proces sądowy.

Autor artykułu: Katarzyna Michalak-Lewko

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 583, z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.).