Prawo pracy

  • reprezentacja pracowników, jak i pracodawców w sporach sądowych dotyczących: – odszkodowania z tytułu bezprawnego lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę, – zapłaty zaległego wynagrodzenia, – ustalenia istnienia stosunku pracy, – przywrócenia do pracy, – dyskryminacji i mobbingu, – związanych z wypadkiem przy pracy;
  • doradztwo zarówno w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Prawnicy z naszej kancelarii przygotowują projekty aktów prawnych z zakresu prawa pracy, w tym umowy o pracę, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, kontrakty menadżerskie;
  • pomoc z zakresu prawa oświatowego, w szczególności w regulacjach związanych z obowiązkiem stosowania Karty Nauczyciela. Kancelaria reprezentuje w sporach wynikających ze stosunku pracy i mianowania nauczycieli, czasu pracy i wymiaru pensum;
  • świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych w tym prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem odwołań od decyzji ZUS i KRUS.