Odszkodowania

  • pomoc w dochodzeniu roszczeń za szkody będące skutkiem wypadków komunikacyjnych, w tym z tytułu umów OC, AC oraz NW. Obok podstawowej kwestii jaką jest dochodzenie odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu, Kancelaria pomaga uzyskać świadczenie z tytułu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, holowania oraz utraty wartości pojazdu;
  • pomoc w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby bliskiej;
  • prowadzenie postępowań dotyczących roszczeń pacjentów względem jednostek opieki zdrowotnej powstałych wskutek błędów medycznych lekarzy oraz  pozostałego personelu medycznego;
  • możliwość wsparcia – we wszystkich kategoriach spraw odszkodowawczych – specjalistów, rzeczoznawców, lekarzy, których wiedza i doświadczenie pozwala jak najpełniej zabezpieczyć interesy klienta;
  • świadczenie pomocy w kwestii dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umów pożyczki, sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, świadczenia usług i innych;
  • doradztwo w sprawach związanych z likwidacją szkód rolniczych;
  • reprezentacja w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych.