Jednolity europejski dokument zamówienia

Na skutek zmian wprowadzonych do ustawy Pzp w lipcu 2016 r., w tzw. przetargach unijnych (tj. gdy szacunkowa wartość zamówienia jest wyższa niż określone w przepisach wykonawczych progi) wykonawcy mają obowiązek składać dokument zatytułowany JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA.

W założeniu ustawodawcy dokument ten ma odformalizować proces udzielania zamówień publicznych, a jednocześnie ułatwiać wykonawcom ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego. Założeń ustawodawcy nie udało się jednak zrealizować. Wypełnianie JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA często jest zadaniem trudnym, a wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, i tak musi składać dokumenty potwierdzające informacje zawarte w JEDNOLITYM EUROPEJSKIM DOKUMENCIE ZAMÓWIENIA.

Formularz JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA powinien zostać nieodpłatnie udostępniony przez zamawiającego wraz z pozostałą dokumentacją przetargową. Można go również nieodpłatnie pobrać z odpowiednich stron internetowych, prowadzonych przez Unię Europejską. Wzór formularza obowiązuje na mocy Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Podczas uzupełniania JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA warto skorzystać z instrukcji jego wypełniania, przygotowanej przez Urząd Zamówień Publicznych – dostęp https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.

Należy pamiętać, że w razie nieprawidłowego wypełnienia, JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA może zostać uzupełniony na żądanie zamawiającego. Ponadto zamawiający może żądać wyjaśnienia jego treści. Żądania te zamawiający może skierować do wykonawcy na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy dane pole JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA należy wypełnić, czy też pozostawić je puste, można kierować się wskazówką, iż wpisanie dodatkowych, niepotrzebnych danych co do zasady nie powoduje wadliwości powyższego dokumentu.

Prawnicy Kancelarii mogą zaoferować Państwu pomoc podczas uzupełnienia JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.